Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-/LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor verkoop/levering van producten van AquaMetrica te Leeuwarden. De onderstaande tekst geldt vanaf 08-10-2023.

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder
a. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden
b. Leverancier: AquaMetrica, Foeke Sjoerdswei 12 te Leeuwarden.
c. Afnemer: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere (juridische) entiteit die met Leverancier een (koop)overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie door of namens Leverancier een aanbod of offerte wordt of is gedaan of gericht, of aan wie of in opdracht van, door of namens Leverancier een levering wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens Leverancier een of meer diensten worden of zijn verricht, handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
d. Product(en): Waterbed onderhoudsproducten, planten supplement & hottub onderhoudsproducten

2. Alle door of namens Leverancier gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts) handelingen die in het kader hiervan worden verricht, alsmede verrichte leveringen en verrichte diensten met betrekking tot het Product worden beheerst door deze Voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door Leverancier en de Afnemer overeengekomen. De Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Leverancier en Afnemer, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.

3. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden, hoe dergelijke andere algemene voorwaarden ook mochten zijn genoemd en welke vorm dan ook mogen hebben. Hieronder worden mede begrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de Afnemer die door hem mochten worden gehanteerd. De toepasselijkheid van zulke andere algemene voorwaarden wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door aanvaarding van een door of namens Leverancier gedaan aanbod of gedane offerte, door het aangaan van een overeenkomst met Leverancier, door het aanvaarden van een door of namens Leverancier gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens Leverancier verrichte diensten, aanvaardt de Afnemer onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van
toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden als in dit Artikel bedoeld, is uitgesloten, en doet de Afnemer voor zover relevant afstand van de toepasselijkheid van
andere algemene voorwaarden.

4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien Leverancier en de Afnemer die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarbij de bedoelde bedingen zijn overeengekomen; voor het overige blijven deze Voorwaarden van kracht.

Artikel 2 Aanbieding/offerte

1. Iedere door of namens Leverancier gedane aanbieding of offerte, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en bindt Leverancier niet, behalve indien en voor zover door Leverancier schriftelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Aanbiedingen/offertes zijn (mede) gebaseerd op door de Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen, etc. en daaraan ontleende maten, van de juistheid waarvan Leverancier mag uitgaan. De Afnemer is verplicht Leverancier te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

3. Alle door of namens Leverancier bij een aanbieding getoonde, gevoegde of medegedeelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, stalen, modellen, prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere specificaties c.q. gegevens of informatie zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden Leverancier niettemin slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd. Leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders overeengekomen. De modellen, stalen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de aanbieding/offerte getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden Producten. Wijziging in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van het Product, verplichten Leverancier niet tot enige vergoeding en geeft de Afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de geleverde Producten te weigeren, behoudens beroep op de rechter ingevolge artikel 21.

4. De Leverancier behoudt zich, indien en voor zover van toepassing en onverminderd het bepaalde in artikel 13 van deze Voorwaarden, de intellectuele eigendom voor op de bij de aanbieding/offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Leverancier onverwijld teruggegeven te worden, bij gebreke waarvan de houder de door Leverancier te bepalen waarde ervan is verschuldigd, een en ander onverminderd andere aan Leverancier ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

5. Een aanvaarding door Afnemer van een door of namens Leverancier gedane aanbieding of offerte, die afwijkt van deze aanbieding of offerte, geldt als een verwerping van de aanbieding of offerte en als een nieuwe aanbieding die Leverancier niet bindt. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geldt dit ook, indien de aanvaarding alleen op ondergeschikte punten van de aanbieding van leverancier afwijkt.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. Met uitzondering van het hierna in lid 2 van dit Artikel gestelde, komt een overeenkomst met Leverancier pas tot stand nadat de Leverancier een order of opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De schriftelijke aanvaarding c.q. de opdrachtbevestiging van de Leverancier wordt geacht de overeenkomst juist en volledig te hebben weergegeven. Indien de Leverancier evenwel een chriftelijke orderbevestiging heeft gegeven, waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen door de Afnemer schriftelijk is besteld of waarvan de levertijd verschilt van de door de Afnemer gewenste levertijd, dan dient de leverancier uitdrukkelijk in de orderbevestiging of bij afzonderlijk schrijven op deze afwijkingen te wijzen. Indien de Afnemer hierop niet binnen 5 dagen schriftelijk reageert, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen.

2. In verband met het bepaalde in Artikel 2 lid 1 van deze Voorwaarden is na ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding/offerte door de Afnemer onverwijlde herroeping door de Leverancier nog mogelijk. Door de herroeping komt er geen overeenkomst tot stand en is Leverancier gehouden al hetgeen Leverancier reeds heeft ontvangen van de Afnemer terug te betalen.

3. Indien een aanbieding of offerte, gezien het bepaalde in Artikel 2 lid 1 van deze Voorwaarden niet vrijblijvend is en een bindende aanbiedingstermijn is gesteld, komt de overeenkomst – in afwijking van het vorige lid – reeds onherroepelijk tot stand op het moment dat het aanbod of de offerte door de Afnemer tijdig en rechtsgeldig wordt geaccepteerd. De acceptatie van de aanbieding of offerte wordt dan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Wanneer de Afnemer met behulp van technologische middelen de aanbieding/offerte aanvaardt, een order plaatst of een overeenkomst wenst te sluiten, bevestigt de Leverancier zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding/offerte, de ontvangst van de order of de totstandkoming van de overeenkomst. Niet-nakoming van deze verplichting staat evenwel niet aan de totstandkoming van de overeenkomst in de weg.

5. Het vorige lid is nimmer van toepassing op overeenkomsten die uitsluitend via e-mail of vergelijkbare individuele communicatie worden gesloten.

6. Een overeenkomst bindt Leverancier alleen wanneer deze is aangegaan c.q. wanneer de schriftelijke bevestiging als bedoeld in lid 1 dan wel het aanbod of de offerte als bedoeld in lid 2 is ondertekend door een of meer personen die gerechtigd is of zijn Leverancier ter zake te binden.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Leverancier niet verplicht de in Artikel 10 van de Europese Richtlijn inzake elektronische handel (Richtlijn 2000/31/EG, Publ. EG L 178 van 17.7.2000, blz. 1) bedoelde informatie te verstrekken voordat de Afnemer zijn opdracht of order plaatst. Deze informatieplicht is in ieder geval nimmer van toepassing op de overeenkomst die uitsluitend via uitwisseling via e-mail of vergelijkbare individuele communicatie wordt gesloten.

8. Leverancier is niet verplicht passende, doeltreffende en toegankelijke middelen ter beschikking te stellen, waarmee de Afnemer invoerfouten kan opsporen en corrigeren, voordat hij zijn opdracht of order plaatst. Deze plicht is in ieder geval nooit van toepassing op een overeenkomst die uitsluitend via e-mail of vergelijkbare individuele communicatie wordt gesloten.

9. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen gesloten, gemaakt of gedaan door personeel van Leverancier of door een vertegenwoordiger, agent of andere tussenpersoon dan wel door een of meer personen die niet gerechtigd zijn Leverancier ter zake te binden, binden Leverancier slechts indien deze door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Leverancier schriftelijk zijn bevestigd of bekrachtigd. Als personeel wordt in dit verband beschouwd alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

10. Orders, door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor Leverancier en Afnemer bindend, met dien verstande, dat de Leverancier het recht heeft, binnen 14 werkdagen aan de Afnemer schriftelijk te kennen te geven, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de opdracht of order als geannuleerd geldt, tenzij Leverancier en Afnemer alsnog overeenstemming
bereiken.

11. Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een opdracht of order, door of op verzoek van de Afnemer, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Leverancier en op voorwaarde dat de reeds door Leverancier verrichte werkzaamheden geheel door de Afnemer worden vergoed. In geval van wijziging en/of gedeeltelijke
annulering op verzoek van de Afnemer is Leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Afnemer door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.

12. Indien de Afnemer een Product wenst te doen uitvoeren in een houtkleur welke afwijkt van de standaardkleur of -kleuren, welke door Leverancier worden gevoerd, dan zal Leverancier, indien hij
tot levering in de door de Afnemer gewenste uitvoering besluit, voor deze afwijking een vergoeding berekenen, welke tenminste 25 % bedraagt van de prijs in standaardkleur.

13. Indien een overeenkomst van koop en verkoop tot stand komt naar aanleiding van een bezoek, dat door de particuliere Afnemer van de Afnemer aan de showroom van de Leverancier wordt
gebracht, dan zal Leverancier voor het verrichten van deze dienst aan de Afnemer een vergoeding berekenen, welke 10% bedraagt van de prijs, die de particuliere Afnemer aan de Afnemer is
verschuldigd, onder aftrek van de omzetbelasting welke op deze prijs rust.

14. Elke overeenkomst wordt door Leverancier slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Afnemer, ter (redelijke) beoordeling van Leverancier, voldoende kredietwaardig
blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Indien niet binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst door de Leverancier aan de Afnemer wordt medegedeeld, dat de
overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de Afnemer, wordt de overeenkomst definitief, met dien verstande dat Leverancier te allen tijde gebruik
mag maken van zijn in het volgende lid omschreven recht.

15. Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer (aanvullende) zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige
verplichtingen voldaan zal worden. De Afnemer zal aan een dergelijk verzoek binnen een door de leverancier gestelde termijn voldoen. Indien aan de verlangde zekerheidstelling niet binnen de
gestelde termijn is voldaan, is Leverancier bevoegd – indien toepasselijk – de overeenkomst te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

16. Leverancier kan een Afnemer om haar moverende redenen weigeren. Tevens mag Leverancier te allen tijde een aanbetaling van de Afnemer verlangen.

17. Leverancier is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De kosten hiervan zullen aan de Afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of nodig zal Leverancier hieromtrent met de Afnemer overleggen.

Artikel 4 Prijzen

1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van Leverancier:
a. gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten en andere kosten;
b. gebaseerd op af magazijn bedrijfsterrein Leverancier;
c. exclusief omzetbelasting en inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; exclusief kosten van transport en/of verzendkosten en inclusief standaardverpakkingen;
e. exclusief de kosten van verzekering transport/verzending, alsmede overige met de verzekering van het transport/verzending samenhangende kosten;
f. vermeld in Euro.

3. In geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen, is Leverancier gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de
eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften, met dien verstande dat ten tijde van de orderbevestiging al aan Leverancier bekende toekomstige prijsverhogingen bij die
orderbevestiging dienen te worden vermeld.

Artikel 5 Levertijd en Levering

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, geschieden leveringen af- magazijn bedrijfsterrein Leverancier. Tijdstip van levering is het moment van levering af-magazijn bedrijfsterrein Leverancier.

2. De Afnemer is verplicht het geleverde terstond bij de feitelijke aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde dient de
Afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, alsmede hiervan binnen 2 werkdagen melding te maken bij de Leverancier, bij gebreke waarvan het
product geacht zal worden de Afnemer in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde
Producten dient dit door de Afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te worden vermeld.

3. Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en alsdan is de Afnemer verplicht op de afzonderlijk facturen te betalen overeenkomstig het in Artikel 14 bepaalde van deze Voorwaarden.

4. Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, hebben door of namens Leverancier bij de aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst opgegeven leveringstermijnen niet de strekking fataal te zijn. Alle door de Leverancier genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het offreren of sluiten van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings) termijn brengt de Leverancier echter niet in verzuim. Het verzuim treedt pas in, wanneer Leverancier in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. De Leverancier is niet gebonden aan een (leverings)termijn die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden niet meer kan worden gehaald.

5. Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, maar zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, en bij overschrijding daarvan is Leverancier, behoudens diens opzet of grove schuld, niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de Afnemer, behoudens opzet of grove schuld van Leverancier, niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van de Producten te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.

6. Indien bij het aangaan der overeenkomst uitdrukkelijk is gestipuleerd, dat de levering voor of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst, dan heeft de Afnemer ingeval van overschrijding van de leveringstermijn – in afwijking van de vorige leden – het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van de Producten te weigeren. Leverancier is evenwel niet gehouden, behoudens diens opzet of grove schuld, tot enige vergoeding van (gevolg)schade.

7. Indien het Product niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de Afnemer worden afgenomen, of indien de Afnemer een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is Leverancier gerechtigd de desbetreffende Producten aan de Afnemer te factureren, en is Leverancier voorts gerechtigd deze Producten naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan. De Afnemer is derhalve gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de Afnemer in rekening te brengen. In geval van niet-afname of niet-afroepen door de Afnemer binnen de daarvoor geldende termijn zal Leverancier naar keuze nakoming door de Afnemer kunnen vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier, in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Transport/risico

1. Het risico met betrekking tot het door of in naam van Leverancier verkochte en/of aan de Afnemer te leveren Product, gaat op de Afnemer over vanaf het moment van levering af-magazijn Leverancier, zelfs wanneer uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

2. Vanaf het moment dat het Product voor risico van de Afnemer is, komen met name alle directe en indirecte schaden en/of kosten, die aan en/of door dit Product mochten ontstaan, voor rekening van de Afnemer.

3. De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van het Product zal, indien geen nadere schriftelijke aanwijzingen door de Afnemer aan Leverancier zijn verstrekt, door Leverancier geheel naar eigen inzicht en met de van Leverancier redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Het transport c.q. de verzending van het Product vindt in beginsel onverzekerd plaats, zodat zoals vermeld in lid 2 sub e van Artikel 4 van deze Voorwaarden – de prijzen van Leverancier exclusief de kosten van de verzekering voor de verzending/ het transport e.d. zijn. Indien Leverancier en Afnemer overeenkomen dat ten behoeve van het transport/verzending naar Afnemer een verzekering wordt afgesloten, dan geschiedt dit in beginsel op naam en voor rekening en risico van de Afnemer en worden de met deze verzekering gemoeid zijnde kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, afzonderlijk aan de Afnemer doorberekend.

4. Alle goederen worden – overeenkomstig Artikel 4 lid 2 sub d van deze Voorwaarden – voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.

5. Eventuele specifieke wensen van de Afnemer met betrekking tot verpakking en/of transport, waaronder mede begrepen verplaatsing binnen het bedrijf of bedrijfsterrein van Leverancier, Afnemer of derden, worden slechts uitgevoerd indien de Afnemer de (extra) kosten hiervan vergoedt. De Leverancier is evenwel – voor zover redelijk – gerechtigd te besluiten specifieke wensen van de Afnemer met betrekking tot verpakking en/of transport, ten aanzien waarvan partijen niet vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen, niet te honoreren.

6. Indien de Leverancier, op uitdrukkelijk verzoek van de Afnemer, besluit de bestelde Producten te bezorgen op het adres van de particuliere Afnemer van de Afnemer, dan geschiedt de levering gelijkvloers op een voor het vervoermiddel bereikbare plaats en zal de Leverancier, ook in het geval reeds vrachtkosten in de prijs zijn ingecalculeerd, voor het verrichten van deze dienst aan de Afnemer een speciale
vergoeding berekenen, welke 5% bedraagt van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,-. Indien de Leverancier op zich neemt de Producten ter plaatse van de levering te monteren en te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. De Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van het door Leverancier geleverde of nog te leveren Product. Leverancier blijft eigenaar van het geleverde of nog te leveren Product zolang Afnemer de vorderingen van Leverancier ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet (volledig) heeft betaald. Leverancier blijft ook eigenaar van het geleverde of nog te leveren Product zolang de Afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet (volledig) heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, schadevergoeding, rente en kosten.

2. De Afnemer is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde Producten – anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de Producten – te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. De Afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op het door Leverancier geleverde Product een hypotheekrecht, pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen. De Afnemer verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Leverancier te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een in deze bepaling bedoeld recht bevoegd is.

3. Ingeval Afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot het verkochte Product of uit te voeren werkzaamheden ten opzichte van Leverancier niet nakomt, in geval van aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de Afnemer, is Leverancier gerechtigd het Product, zowel de oorspronkelijk geleverde als de eventuele nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De Afnemer machtigt Leverancier hiertoe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

4. De Afnemer is verplicht:
a. het geleverde maar (nog) niet betaalde Product volgens goed koopmansgebruik te verzekeren;
b. alle vorderingsrechten die hij voor wat betreft het door Leverancier geleverde Product, ten opzichte van derden (kopers) mocht hebben op eerste verlangen aan Leverancier over te dragen/te cederen;
c. aan derden (kopers) kenbaar te maken dat de goederen door Leverancier onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd indien de Afnemer deze nog niet heeft betaald.

5. Leverancier verschaft aan Afnemer op het moment dat de Afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van het geleverde Product, onder voorbehoud van pandrecht van Leverancier ten behoeve van andere aanspraken die Leverancier op de Afnemer heeft. De Afnemer zal op eerste verzoek van Leverancier zijn medewerking verlenen aan (rechts)handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 8 Garantie

1. Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde, garandeert Leverancier de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen van het Product die de Afnemer op grond van de overeenkomst bij met de bestemming corresponderend gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2. Daarnaast heeft de Afnemer garantie, voorzover het betreft gebreken waarvan de Leverancier niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik.

3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde Producten. Onder met de bestemming corresponderend gebruik wordt verstaan het gebruik conform de op de Producten betrekking hebbende productinformatie.

4. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde Producten sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

5. Gebreken aan het door de Leverancier geleverde Product die onder de garantie vallen, dienen schriftelijk te worden gemeld aan het kantoor van de Leverancier of op het door de Leverancier opgegeven mail adres.

6. Gebreken aan het geleverde Product die onder de garantie vallen, worden, uitsluitend ter beoordeling van Leverancier, ofwel hersteld, ofwel door een nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Leverancier en/of de fabrikant te wijten zijn aan, fabricagefouten of fouten in of tekortkomingen van gebruikte materialen waardoor het Product voor de Afnemer onbruikbaar is voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kan worden te zijn bestemd.

7. Indien blijkt dat het aan Leverancier voor herstel of reparatie aangeboden Product geen gebreken vertoont, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de Afnemer, ook tijdens de garantieperiode.

8. Alle garantieaanspraken vervallen indien de Afnemer:
a. het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of niet is behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-) voorschriften; of,
b. de gebruiksaanwijzing onoordeelkundig wordt of is gebruikt; of,
c. het geleverde door Afnemer wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd; of,
d. het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Leverancier redelijkerwijs niet was te verwachten. Eventuele (extra) kosten voor de Leverancier voortvloeiende uit omstandigheden die tot het
vervallen van de garantie hebben geleid, worden aan de Afnemer doorberekend.

8. Indien Leverancier ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen producten vervangt, worden de vervangen producten (weer) eigendom van Leverancier.
9. Niet-nakoming door de Afnemer van een of meer van diens, uit enige met Leverancier gesloten overeenkomst voortvloeiende, essentiële verplichtingen ontheft Leverancier van zijn garantieverplichtingen. Het beweerdelijk niet-nakomen door Leverancier van zijn garantieverplichtingen ontslaat de Afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Leverancier gesloten overeenkomst.

10. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Artikel 9 Klachten

1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde Producten zullen slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen acht (8) dagen na de feitelijke levering in schriftelijke vorm door de Leverancier zijn ontvangen. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van acht (8) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.

2. Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer daarbij de aard en de grond van de klachten zo nauwkeurig mogelijk zijn opgegeven.

3. Klachten met betrekking tot door de Leverancier geleverde producten, welke reeds door de Afnemer zijn doorverkocht, worden eveneens uitsluitend in behandeling genomen, indien zij schriftelijk door de koper zijn ingediend.

4. Producten kunnen door de Afnemer slechts geretourneerd worden, nadat de Leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De uit retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Afnemer.

5. Het bepaalde in lid 1 van dit Artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van Artikel 5 onverlet.

6. Klachten met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum van die factuur bij Leverancier te worden ingediend.

7. Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd; een factuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van acht (8) dagen genoemd in lid 4 van Artikel 10 van deze Voorwaarden niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal geacht worden onvoorwaardelijk door de Afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd.

8. Indien een klacht met betrekking tot het geleverde door Leverancier gegrond wordt bevonden, is Leverancier uitsluitend verplicht het desbetreffende ondeugdelijke Product te vervangen zonder dat de Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9. Het indienen van een klacht ontslaat de Afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Leverancier.

10. Retournering van het geleverde dan wel enig deel daarvan, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden franco aan Leverancier, na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en verzendinstructies van Leverancier.

Artikel 10 Overmacht

1. Indien Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Afnemer na te komen, en de overmacht situatie naar het redelijke oordeel van Leverancier van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.

2. Indien Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Afnemer na te komen, en de overmacht situatie naar het redelijke oordeel van Leverancier van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmacht situatie veroorzaakt zich niet langer voordoet.

3. Als ’overmacht’ wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van Leverancier tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis Leverancier redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van Leverancier ligt of waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen. Als ’overmacht’ worden tevens beschouwd, de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis als bedoeld in dit lid.

4. Indien Leverancier ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verplichtingen ten aanzien van een of enkele van zijn Afnemers na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle Afnemers, is Leverancier gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke Afnemers hij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.

5. Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst met de Afnemer reeds is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis optrad of is gebleken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerende of onroerende zaak dan wel aan enige (rechts)persoon, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij de Afnemer dan wel enige derde, waaronder maar niet uitsluitend begrepen de eerste gebruiker, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig door of namens Leverancier geleverd Product dan wel direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of enige toepassing van een dergelijk Product. De Afnemer vrijwaart Leverancier uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden. Met in achtneming van het elders in dit Artikel gestelde, is Leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of verlies direct of indirect veroorzaakt door:

a. onoordeelkundig gebruik van het Product of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het redelijkerwijs geschikt is te achten dan wel voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel dan waarvan Leverancier redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt;

b. de onjuistheid en onvolledigheid van de bij het Product behorende documentatie, waaronder, maar niet beperkt tot, de gebruikersinstructies, indien deze documentatie afkomstig is van derden;

c. schade en/of gebreken ontstaan door niet stipte naleving van de installatie-, gebruiks-, of bedieningsvoorschriften alsmede de gevolgen van dergelijke niet stipte naleving;

d. onzorgvuldig gedrag van de Afnemer, van het personeel van de Afnemer of andere door hem ingeschakelde personen, of enige andere persoon aan de zijde van de Afnemer met betrekking tot het Product;

e. inbreuk op enig octrooi, gebruiksmodel, merk, herkomstaanduiding, modelrecht, auteursrecht of enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom of enig ander exclusief recht, of inbreuk op of schending van een licentie onder enig dergelijk recht, welke het directe of indirecte gevolg is van gebruik en/of toepassing en/of openbaarmaking of verveelvoudiging van door of namens de Afnemer verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld beschrijvingen, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzovoort;

2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer de schade binnen 48 uur na het ontstaan, dan wel per omgaande nadat de Afnemer met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij de Leverancier meldt.

3. Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, die is veroorzaakt door of het gevolg is van enige door of namens Leverancier verrichte dienst, waaronder mede wordt begrepen de advisering in verband met de aankoop van een Product.

4. Ter zake van verstrekte adviezen is Leverancier slechts aansprakelijk voor normaliter voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende diensten bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.

5. Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier wordt vergoed; zonodig verstrekt Leverancier op verzoek van de Afnemer informatie tot welk bedrag Leverancier verzekerd is. Indien Leverancier geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, of indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de vergoedingsplicht van de Leverancier beperkt tot een bedrag van
maximaal € 250.000,00 (tweehonderdvijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis.

6. Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering door de verzekeraar van Leverancier of betaling door Leverancier (met inachtneming van het in lid 5 van dit Artikel bedoelde maximum) van de vastgestelde schade geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Afnemer Leverancier uitdrukkelijk en volledig.

7. Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na levering.

8. Ten aanzien van Producten welke Leverancier van een derde heeft betrokken, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden jegens de Afnemer, indien en voor zover Leverancier zich daarop beroept.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op het Product, zoals gedefinieerd in Artikel 1 van deze Voorwaarden, en de daarbij behorende materialen zoals analyses, rapporten, ontwerpen,
adviezen, schetsen, tekeningen, documentatie, gebruikershandleidingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij de Leverancier en zullen uitdrukkelijk bij hem blijven berusten. Dit geldt eveneens met betrekking tot een krachtens een overeenkomst (van opdracht) ontwikkelde of ter beschikking gesteld Product.

2. Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van het Product te verwijderen of te wijzigen. De Afnemer garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier, deze rechten ongeldig maken en/of het eigendom van deze intellectuele eigendomsrechten in gevaar brengt.

3. Indien onverhoopt mocht blijken dat een door Leverancier aan de Afnemer verkocht Product in Nederland inbreuk maakt op een recht van industriële of intellectuele eigendom van een derde, en de Afnemer te dier zake wordt aangesproken, is de Afnemer verplicht Leverancier daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Leverancier zal alsdan naar eigen keuze ófwel alsnog het recht om dat Product te gebruiken verschaffen, ófwel het Product zodanig wijzigen dat dit geen inbreuk meer maakt, ófwel een vervangend Product leveren dat geen inbreuk maakt, ófwel de Afnemer, nadat het Product van hem is terugontvangen, de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de Afnemer het Product ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de Afnemer tegen Leverancier geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.

4. De Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op enig recht van industriële of intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief recht, welke het gevolg is van enige wijziging in of aan een door of namens Leverancier verkocht of geleverd Product of van enig gebruik van zo’n Product of enige toepassing van zo’n Product die anders is dan welke Leverancier heeft voorgeschreven of waarvan Leverancier uitging.

Artikel 13 Betaling

1. Overeenkomstig Artikel 3 is de Leverancier gerechtigd vooruitbetaling van de verschuldigde bedragen c.q. vergoedingen te verlangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Leverancier draagt zorg voor een tijdige facturering. Overeenkomstig Artikel 5 lid 3 is deelfacturering te allen tijde toegestaan.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van de overeengekomen prijs, netto contant, of door storting of overmaking op een door Leverancier aangewezen bank- of girorekening integraal te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en overeenkomstig de wijze zoals vermeld op deze factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 21 dagen gelden na factuurdatum. Leverancier is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen, welke vooraf schriftelijk wordt medegedeeld. De op de bank- en giroafschriften van Leverancier aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen, geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

4. Iedere betaling van de Afnemer strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan Leverancier verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

5. De bevoegdheid van de Afnemer tot verrekening is uitgesloten.

Artikel 14 Verzuim; rente en kosten

1. Indien de Afnemer niet binnen de geldende betalingstermijn heeft betaald, zal de Leverancier een herinnering sturen met een nadere termijn van betaling. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald, dan zal de Afnemer in verzuim zijn door het enkele verstrijken van laatstbedoelde termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of in gebreke stelling zal zijn vereist.

2. Indien een door de Afnemer aan Leverancier verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt, zal de Afnemer – met ingang van de dag waarop de in het vorige lid bedoelde nadere betalingstermijn is verstreken – aan Leverancier automatisch een vertragingsrente verschuldigd worden van anderhalf procent (1½ %) per maand, onverminderd de overige aan Leverancier alsdan toekomende rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds aangevangen doch niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente van 1½ % per maand is een minimumrente, en in geval deze rente op jaarbasis berekend te eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in Nederland toepasselijke wettelijke rente, zal deze vertragingsrente automatisch zijn verhoogd zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger is dan de wettelijke rente.

3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten van door Leverancier te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, komen in de in dit Artikel bestreken gevallen
voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Afnemer verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding door de Afnemer van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

Artikel 15 Beëindiging overeenkomst

1. In geval van verzuim van de Afnemer zal de Leverancier gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen. De in de vorige zin bevoegdheid van de Leverancier geldt onverminderd het recht van de Leverancier om in plaats van de overeenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden, nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen.

2. De Leverancier zal de overeenkomst met de Afnemer met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen c.q. ontbinden indien:

a. de Afnemer in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of de Afnemer (voorlopige of definitieve) surséance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van de Afnemer of een gedeelte daarvan wordt gelegd;

b. de Afnemer, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld dan wel goederen van de Afnemer onder bewind worden gesteld;

c. als de Afnemer een rechtspersoon is, de liquidatie van de Afnemer wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de Afnemer wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de Afnemer wordt of is genomen.

3. Indien een overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit Artikel wordt opgezegd of ontbonden, zullen de bedragen die de Afnemer op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan de Leverancier verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal de Afnemer ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan de Leverancier toekomende rechten.

Artikel 16 Annulering door Afnemer

1. De Afnemer heeft in de volgende gevallen het recht de opdracht of de overeenkomst te annuleren:

a. Indien de Leverancier na overschrijding van de levertijd een nieuwe door partijen overeengekomen redelijke levertijd wederom en zonder rechtvaardigingsgrond overschrijdt, mits de Afnemer schriftelijk voor de overeengekomen nieuwe levertijd heeft verklaard afname te zullen weigeren bij hernieuwde overschrijding;

b. Indien de Leverancier niet binnen een redelijke termijn aan haar leveringsverplichting kan voldoen en dit heeft kenbaar gemaakt aan Afnemer.

Artikel 17 Vertrouwelijke informatie

1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 18 Wijzigingen in de overeenkomst; overdracht

1. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en beide partijen in de wijziging(en) hebben toegestemd.

2. Overdracht van de rechten en plichten uit een overeenkomst aan een derde partij kan uitsluitend met toestemming van de andere partij.

Artikel 19 Wijziging van de Voorwaarden

1. De Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen ten opzichte van de Afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 20 Geschillen/toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens de Leverancier, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waar Leverancier is gevestigd als rechter van eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander onverminderd het recht van Leverancier om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) en voor die rechtelijke instanties waar dit Leverancier wenselijk voorkomt.

3. In afwijking van het in lid 2 van dit Artikel bepaalde kunnen partijen geschillenbeslechting middels arbitrage of bindend advies overeenkomen.

Artikel 21 Geldigheid

1. In geval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of vernietigbaar en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking
waarmede of waarin zij wel geldig is.