Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de websites: https://www.aquabio.nl/ en https://aquametrica.nl/. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze disclaimer.

Geen garanties

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door AquaMetrica en hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en juist te houden, geven we geen uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of afbeeldingen die op de website worden aangeboden. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Externe links

Vanaf deze website kunt u doorverwezen worden naar andere websites door middel van hyperlinks waarover wij geen controle hebben. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van een link impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die daarin worden geuit.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment bij te werken of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Door het gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen, wordt u geacht deze wijzigingen te accepteren.

Toepasselijk recht

Deze disclaimer valt onder de Nederlandse wetgeving en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.